<rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

<button id="93jpy"></button>

  <th id="93jpy"></th>
 1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
  <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
 2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
  <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>

  Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

  2022-03-29 13:05:10 Juncera 646

  Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

  Ti?t xuan se l?nh ???c d? báo là s? kh?c nghi?t, và m?t ??t ??i d?ch m?i "r?i vào mùa xuan", b?t ng? làm gián ?o?n nh?p s?ng và c?ng vi?c c?a m?i ng??i. ?? ch?ng l?i ??i d?ch bi?n ch?ng m?i, Juncera ?? ban hành l?nh t?p h?p các tình nguy?n viên. Tr??c tình hình d?ch b?nh nh? hi?n nay và theo l?nh t?p th?, ng??i dan Juncera nh?t ??nh ph?i phát huy tinh th?n tình nguy?n b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c ti?n sau vào c?ng ??ng n?i mình sinh s?ng ?? tham gia ch?ng d?ch.

  1.jpg

      M?t s? ng??i m?c trang ph?c  ?? tình nguy?n, bám tr?, sát cánh chi?n ??u v?i nhan viên c?ng ??ng và giúp th?c hi?n m?t lo?t c?ng vi?c nh? th? nghi?m axit nucleic, phan ph?i tài li?u, qu?ng bá và h??ng d?n. M?t s? ng??i trong s? h? m?c qu?n áo b?o h?, trang b? ??y ?? v? khí và kh?ng ng?i nguy hi?m. H? ti?n sau vào khu v?c ki?m soát r?i ro ?? phan phát v?t t? c? b?n t? nhà này sang nhà khác, làm t?t c?ng tác h? tr? h?u c?n và d?c h?t s?c l?c ?? ng?n ch?n d?ch b?nh , ??m b?o cu?c s?ng bình th??ng c?a c?ng ??ng. 

  2.jpg

  Cùng nhau ch?ng ch?i v?i “??i d?ch”, cùng b?n và t?i, Juncera tích c?c ?áp ?ng nhu c?u c?a ti?n tuy?n ch?ng d?ch, t?p h?p s?c m?nh b?ng lòng d?ng c?m, trách nhi?m và s? c?ng hi?n, t?a sáng cho c?ng cu?c phòng ch?ng d?ch.

  3.jpg

      "??t này ?ang có d?ch ? thành ph? n?i t?i s?ng, và t?i ph?i làm gì ?ó!" Wang Shuai, t?ng giám ??c bán hàng n?i ??a c?a chúng t?i cho bi?t. Sau khi ??ng ky tình nguy?n viên, h? kiên quy?t ki?m tra t?i c?ng ??ng hàng ngày, ch? ??ng th?c hi?n c?ng tác phòng ch?ng d?ch, di?t khu?n t?i c?ng ??ng, th??ng xuyên kh? trùng sát khu?n các khu v?c trong c?ng ??ng, h?p tác v?i c? s? ?? làm ti?n tuy?n phòng, ch?ng d?ch b?nh ?? ??m b?o an toàn cho c?ng ??ng.

  4.jpg

  Tình yêu có th? ???c truy?n ??t . ??i ng? tình nguy?n viên v?n lu?n kh?ng ng?ng phát tri?n, m?i ng??i ??u ?ang n? l?c h?t mình ?? ?óng góp m?t ph?n s?c l?c cho c?ng ??ng và làm cho ng?i nhà c?a h? tr? nên ?m áp h?n.


  Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

  宅男噜66一区二区三区66_久久99久国产精品毛片基地_69天堂成人无吗视频免费网站_亚洲日韩Av无码中文字幕美国
  <rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

  <button id="93jpy"></button>

   <th id="93jpy"></th>
  1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
   <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
  2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
   <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>