<rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

<button id="93jpy"></button>

  <th id="93jpy"></th>
 1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
  <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
 2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
  <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>

  ?ng d?ng c?a m?c th?m th?u trong s?n xu?t g?

  2019-07-13 03:35:57 admin 721
  T?i Tri?n lãm Công nghi?p G?m s? Qu?ng Châu n?m nay, vi?c tuyên truy?n v? m?c thâm nh?p ?ang ???c phát huy. H?n n?a, quy trình s?n xu?t các s?n ph?m g?ch ?ánh bóng b?ng quy trình th?m th?u m?c, ngh?a là quy trình s?n xu?t c?a toàn b? quy trình g?i là g?ch ?ánh bóng th?m ?ã ngày càng tr??ng thành. Theo quan ?i?m c?a s? suy thoái hi?n nay trong th? tr??ng g?ch men, th? tr??ng g?ch tráng men và g?ch ?ánh bóng c?ng ?ang t?ng c??ng. T? góc nhìn c?a th? tr??ng, tác gi? tin r?ng s? xu?t hi?n ??t ng?t c?a g?ch ?ánh bóng xâm nh?p ch?c ch?n s? v??t qua g?ch tráng men ?ánh bóng và g?ch ?ánh bóng siêu nh? ?? tr? thành tiêu th? g?ch men hàng ??u trong n??c.
   
  Do quy trình s?n xu?t ??n gi?n, chi phí ??u t? th?p và chi phí s?n xu?t th?p, g?ch tráng men ???c ??u t? tìm ki?m và màu s?c s?n ph?m ph? bi?n trên th? tr??ng do s? phát tri?n và ?ng d?ng c?a máy in phun. Nh??c ?i?m là: ?? c?ng th?p c?a s?n ph?m (d??i 5 ?? Mohs), kh? n?ng ch?ng mài mòn th?p và tu?i th? 5-8 n?m. Hi?n t?i, lý do t?i sao g?ch ?ánh bóng siêu nh? ?a tinh th? v?n chi?m m?t th? tr??ng nh?t ??nh là do tông màu c?a s?n ph?m ??n gi?n và m?n, ?? c?ng c?a s?n ph?m cao (h?n 7 ?? Mohs), kh? n?ng ch?ng mài mòn t?t và tu?i th? v?n còn 20 n?m; Nh??c ?i?m là: di?n tích ??u t? l?n, ??u t? thi?t b? l?n, quy trình s?n xu?t ph?c t?p và ki?m soát s?n xu?t khó kh?n. Biên l?i nhu?n gi?m ?áng k? do s?n l??ng d? th?a nghiêm tr?ng, và các nhà ??u t? ?ã gi?m ?áng k? ti?n lãi ??u t?. Màu s?c c?a hoa ch? y?u là ánh sáng, và ki?n ??trúc retro và trang trí ngh? thu?t n?ng r?t khó hi?n th?. S? gia t?ng c?a s? xâm nh?p c?a g?ch ?ánh bóng v?a gi?i quy?t ???c các khuy?t ?i?m c?a g?ch tráng men và g?ch ?ánh bóng. Nó th?a h??ng nh?ng ?u ?i?m tuy?t ??i c?a hai lo?t s?n ph?m: Th? nh?t, s? thâm nh?p c?a m?c phù h?p cho vi?c s?n xu?t máy in phun, tình tr?ng c?a thi?t b? cho ?a kênh và nhi?u vòi phun Nó gi?i quy?t các khuy?t t?t s?n xu?t c?a s?n ph?m g?ch bóng ???c ?ánh bóng và làm phong phú màu s?c c?a g?ch ?ánh bóng. Th? hai, ?? c?ng Mohs c?a s?n ph?m là ≥6 ??, giúp gi?i quy?t các khuy?t t?t v? ?? c?ng th?p và kh? n?ng ch?ng mài mòn kém c?a g?ch tráng men, và tu?i th? có th? ??t t?i 10 H?n ba n?m, Th? ba, vi?c s? d?ng v?i, c?i thi?n t?c ?? ép nén s?n ph?m, gi?m chi phí ??u vào c?a ??u ra l?n, máy ép ?a n?ng; Th? t?, vì màu s?c s?n ph?m, c?m giác ba chi?u, thích ?ng v?i các yêu c?u c?a nhi?u lo?i hi?u ?ng trang trí , t?ng c??ng kh? n?ng ph?c h?i th? tr??ng.
   
  M?c dù g?ch ?ánh bóng phun là xu h??ng phát tri?n c?a th? tr??ng g?ch men trong t??ng lai, nó là ch? ??o, nh?ng nhi?u v?n ?? trong các ?ng d?ng s?n xu?t th?c t? c?n ph?i ???c gi?i quy?t:
   
  ??u tiên, ?? sâu thâm nh?p c?a m?c thâm nh?p.
   
  1. ?? sâu thâm nh?p d?c trung bình c?a m?c th?m hi?n ?ang ???c phát tri?n trên th? tr??ng là 0,6-1,0 mm. Theo công ngh? x? lý c?a g?ch ?ánh bóng - yêu c?u c? th? c?a quá trình làm m?n và ?ánh bóng, ?? sâu ?ánh bóng c?a s?n ph?m g?ch ?ánh bóng 800x800mm là 0,8-1,2mm, do s? bi?n ??ng c?a lò trong quá trình ki?m soát qu?n lý s?n xu?t th?c t? do nhi?u y?u t? khác nhau. ?? ph?ng c?a s?n ph?m hàng lo?t c?ng s? thay ??i theo s? bi?n ??ng c?a lò nung. N?u m?c ?? x? lý c?a g?ch ???c ?ánh bóng ???c s? d?ng ?? ki?m soát ?? m?n và ?ánh bóng c?a g?ch ???c ?ánh bóng kh?c, thì s?n ph?m s? thi?u hoa và ch?y máu kém. Ho?c nh?ng khi?m khuy?t v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m nh? âm d??ng.
   
  2. ?? ?n ??nh ?? ph?ng c?a s?n ph?m trong quá trình nung, ví d?, ?? ph?ng lò nung c?a g?ch ?ánh bóng ???c ki?m soát theo tiêu chu?n c?a g?ch tráng men, ngh?a là ?? ph?ng c?a s?n ph?m c?a thông s? k? thu?t 800x800mm ???c ?i?u khi?n theo ???ng cong xu?ng d??i 0,8mm, u?n ??n ph??ng = ≤ 0,5mm, góc cong, c?nh lõm không ???c phép. Sau ?ó, ?? có ???c các tiêu chu?n ki?m soát t??ng ?ng, các bi?n pháp c?n thi?t là: làm dày ?? dày c?a thân màu xanh lá cây và t?ng m?t ?? c?a thân màu xanh lá cây ?? ??m b?o ?? ph?ng c?a s?n ph?m, nh?ng s? thâm nh?p c?a m?c th?m sâu càng khó kh?n h?n sau khi m?t ?? c?a thân màu xanh lá cây t?ng lên. L?n, hi?u ?ng thâm nh?p v?n không lý t??ng.
   
  3. Có m?t nhà s?n xu?t m?c in phun, có ?? sâu thâm nh?p là 3 mm trong các thí nghi?m s?n xu?t n??c ngoài, nh?ng khi ?? sâu thâm nh?p quá l?n, m?c s? có ?? d?c thâm nh?p nh?t ??nh ? các l?p khác nhau và s?n ph?m ???c ?ánh bóng v?n ? m?t m?c ?? nh?t ??nh. Có nh?ng khuy?t ?i?m nh? hoa v?n không ??ng ??u. Ngoài ra, dây chuy?n s?n xu?t lò g?ch ?ánh bóng c?a Trung Qu?c trong thi?t k? hi?n t?i là theo h??ng h?n 400 mét, sau ?ó trong tr??ng h?p s?n l??ng cao, nhanh, ?? sâu thâm nh?p c?a m?c g?c s? gi?m ?i r?t nhi?u.
   
  Do ?ó, trong ki?m soát qu?n lý s?n xu?t th?c t?, ?? sâu thâm nh?p d?c c?a m?c in v?n ph?i ???c ki?m soát 1,2-1,5 mm và l?c giãn n? b? m?t có th? duy trì ch?t l??ng s?n ph?m ?n ??nh d??i s?n l??ng cao trong khi v?n duy trì ?? khu?ch tán ??ng ??u c?a m?u. Cá nhân, ?? duy trì tính th?m t?t c?a m?c thâm nh?p, nên thêm m?t l??ng ch?t t?ng c??ng thâm nh?p nh?t ??nh trong s?n xu?t ?? gi?i quy?t v?n ?? ?? sâu thâm nh?p.
   
  Th? hai, v?n ?? v?t n?t c?a tr?ng.
   
  Trong nh?ng n?m g?n ?ây, nhi?u công ty ?ã b?t ??u c? g?ng s?n xu?t g?ch ?ánh bóng phun. Theo ph?n h?i t? dây chuy?n s?n xu?t, các v?t n?t c?a s?n ph?m lo?i này ph? bi?n h?n, ?ôi khi có t?i 40% s?n ph?m hàng lo?t. Các v?t n?t này là t?t c? các v?t n?t khó có th? quan sát ???c b?ng m?t th??ng và ch? sau khi ?ánh bóng xong, chúng m?i ???c chào ?ón ? b? ph?n c?p s?n ph?m. Có th? tìm th?y ?ng m?ng ? phía bên c?a ánh sáng chói và dây tóc ???c tách ra ? nhi?u n?i trên m?t m?nh g?ch và có h?n 10 v? trí.
   
  Phân tích khách quan v? nguyên nhân gây ra v?t n?t c?a thân xanh: Th? nh?t, ?? ??ng ??u c?a m?c th?m th?u trong quá trình th?m là kém, và l?c khu?ch tán b? m?t không ??ng ??u, d?n ??n n?t v? khi thoát n??c không nh?t quán trong quá trình nung; Lò nung vào lò quá l?n: trong tr??ng h?p bình th??ng, ?? ?m c?a lò nung trong lò ???c ki?m soát d??i 1,2%, và n?u nó quá l?n, s? xu?t hi?n v?t n?t. ?? gi?i quy?t v?t n?t này trong ki?m soát quy trình s?n xu?t, v?n c?n thêm m?t l??ng ch?t t?ng c??ng thâm nh?p thích h?p vào dây chuy?n men ?? t?ng c??ng ?? sâu thâm nh?p th?ng ??ng c?a m?c ch?y và tính ??ng nh?t c?a l?c khu?ch tán b? m?t. Ngoài ra, ?? ??m b?o ?? ?m c?a lò ?áp ?ng yêu c?u c?a quy trình s?n xu?t. ?? gi?i quy?t hoàn toàn v?t n?t dây tóc, nên thêm máy s?y tr??c khi nung lò.
   
  Th? ba, ch?t l??ng s?n xu?t và chi phí s?n xu?t.
   
  Th?c t? c?a ngành g?m s? Trung Qu?c là hàng t?n kho s?n ph?m hi?n t?i r?t l?n và s? c?nh tranh c?a các s?n ph?m khác nhau r?t kh?c li?t. V?i s? tr??ng thành ngày càng cao c?a công ngh? s?n xu?t và thi?t b? s?n xu?t ngày càng tiên ti?n, s?n xu?t quy mô l?n là xu h??ng t?t y?u trong s?n xu?t g?m s? c?a Trung Qu?c, và chi phí nguyên li?u, chi phí nhiên li?u, chi phí ki?m soát s?n xu?t, v.v. ph?i ???c ??a vào các nhi?m v? c? b?n c?a phát tri?n s?n ph?m m?i. M?c dù các s?n ph?m g?ch ?ánh bóng thâm nh?p có tri?n v?ng th? tr??ng t?t và t? su?t l?i nhu?n h?p d?n, v?i vi?c s?n xu?t h?n lo?n c?a các s?n ph?m ?ó, s? c?nh tranh trên th? tr??ng v?n s? vô cùng kh?c li?t. Do ?ó, các v?n ?? ki?m soát chi phí khác nhau c?ng ph?i có trong s?n xu?t th?c t?. Hãy xem xét toàn di?n.

  Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

  宅男噜66一区二区三区66_久久99久国产精品毛片基地_69天堂成人无吗视频免费网站_亚洲日韩Av无码中文字幕美国
  <rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

  <button id="93jpy"></button>

   <th id="93jpy"></th>
  1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
   <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
  2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
   <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>